Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na fac­tuurdatum, of anders overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd te alle tijde de gehele of gedeeltelijke vooruitbe­taling van het orderbedrag te vorderen.
 3. Ingeval van te late betaling is de opdrachtnemer van rechtswege, zonder dat nadere ingebrekestelling is ver­eist, over de door hem verschuldigde hoofdsom een rente ver­schuldigd van 1,5% per maand, respectieve­lijk ge­deel­te van de maand, vanaf de vervaldatum.
 4. Voor elke aanmaning/herinnering is opdrachtnemer gerechtigd € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor vervolgschade door te bereken.
 5. Indien de opdrachtnemer haar vordering ter incassering uit handen heeft gegeven is opdrachtgever haar door het enkel feit van niet tijdige betaling, zonder dat enige som­matie of ingebrekestelling is vereist, een niet voor rech­te­lijke mati­ging vatbare boete verschuldigd van 15% van de open­staande hoofdsom met een minimum van Euro 70,00. Deze boete is ver­schuldigd onverminderd een ver­oorde­ling van de opdracht­gever in de kosten van enige ge­rech­telijke proce­dure en onver­minderd het recht van op­dracht­gever te ei­sen.
 1. Retourzendingen zonder voorafgegane schriftelijke toe­stemming van opdrachtnemer worden niet geaccepteerd.
 2. Reclame op de kwaliteit van geleverde goederen, eventuele vergissingen bij de samenstelling van de zending of de factu­ren, moeten om geldig te zijn binnen acht dagen na ont­vangst van de goederen c.q. de facturen met een uit­voerige schrifte­lijke omschrijving van de klacht en al­tijd onder ver­melding van de datum en nummer van de be­treffen­de factuur bij op­drachtnemer worden ingediend.
 3. Reclames ter zake van verborgen gebreken kunnen uitslui­tend schriftelijk geldend worden gemaakt binnen acht dagen nadat het gebrek aan opdrachtgever is gebleken of rede­lijker­wijs had kunnen blijken, onder vermelding van fac­tuur­datum en nummer.
 4. Reclames geven aan de opdrachtgever niet het recht zijn betaling op te schorten. Indien een reclame gegrond is, zal opdrachtnemer, naar haar keuze, de betreffende goe­deren of onderdelen of een billijke schadever­goeding betalen ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goede­ren, waarop de reclame betrekking heeft, met dien ver­stande dat eventuele voorrij- en loonkosten aan de op­dracht­gever in re­kening zullen worden gebracht.
 5. Tot verdere schadevergoeding en vergoeding van indirecte schade is opdrachtnemer niet gehouden.
 6. Schade ontstaan aan de goederen tijdens transport buiten Nederland naar plaats van bestemming is voor risico opdrachtgever.
 7. De doorverkoop en/of gebruik van de artikelen geschiedt op risico van de opdrachtgever.
 1. Op alle aanbiedingen van opdrachtnemer en overeenkomsten is, ongeacht de plaats van levering, uitsluitend Ne­der­land­se Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding of overeenkomst, alsmede van even­tuele nadere overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de be­voeg­de Rech­ter in het Arrondissement Almelo, behoudens het recht van opdrachtnemer iedere zaak aanhangig te maken bij de Rech­ter die naar gewone bevoegd­heids­rege­ling ter zake be­voegd zou zijn.

Waarom Agust Koffie

Agust is een eerlijke Italiaanse premium koffie voor horeca, kantoor en thuis

Ervaring sinds 1956

Wij kunnen ook de koffiemachine leveren en onderhouden